O P E R / O P E R E T T E / M U S I C A L 

 

Arlen/Harburg    D e r   Z a u b e r e r   v o n   O s s        Dorothy

 

Benatzky            I m   w e i ß e n   R ö s s l     Josepha Vogelhuber 

 

Fall                   M a d a m e   P o m p a d o u r      Belotte

 

Gluck                L e  C i n e s i     Sivene 

Hartmann           W a c h s f i g u r e n k a b i n e t t      Dorothy 

Händel              A c i s   u n d   G a l a t e a      Galatea

Hindemith          S a n c t a   S u s a n n a      Susanna

Heuberger         D e r  O p e r n b a l l      Hortense

Humperdinck      D o r n r ö s c h e n      Waldgeist/Blanka/Fee

                        H ä n s e l   u n d   G r e t e l       Gretel, Sandmännchen, Taumännchen

Lehar                D i e   L u s t i g e   W i t w e     Valencienne

 

Loewe               M y   F a i r   L a d y       Eliza

 

Lortzing             D e r   W i l d s c h ü t z      Gretchen, Baronin

                       D e r   W a f f e n s c h m i e d     Marie

Massenet          D o n   Q u i c h o t t e       Garcia

Mozart             B a s t i e n   B a s t i e n n e    Bastienne

                       Z a u b e r f l ö t e    Pamina, Papagena, 1. Knabe

Millöcker           D e r   B e t t e l s t u d e n t     Laura

 

Natschinski        M e i n   F r e u n d   B u n b u r y       Cecily

 

Poulenc             D i a l o g u e s   d e s   C a r m é l i t e s     Blanche

 

Rossini              L a   C e n e r e n t o l a       Clorinda

Salieri               P r i m a   l a   m u s i c a ,   p o i   l e   p a r o l e       Sivene 

Strauß               D i e   F l e d e r m a u s     Adele

                       D e r   Z i g e u n e r b a r o n     Arsena

                       E i n e   N a c h t   i n   V e n e d i g     Annina 

                       W i e n e r   B l u t     Pepi

Sullivan             P i r a t e s  o f  P e n z a n c e     Edith

Vivaldi              I l   T i g r a n e     Apamia

Wagner            T a n n h ä u s e r    Hirte

 

Weber              D e r   F r e i s c h ü t z     Ännchen

 

Wittenbrink        S e k r e t ä r i n n e n     Sekretärin

 

Zimmermann      W e i ß e   R o s e     Sophie

 

 

K O N Z E R T

Bach                K a f  f e e k a n t a t e    BWV 211

                       S c h w i n g t   f r e u d i g   E u c h   e m p o r    BWV  36

                       N u n   k o m m t   d e r   H e i d e n   H e i l a n d    BWV  62

                       W e i h n a c h t s o r a t o r i u m     BWV 248

Brahms             E i n   d e u t s c h e s   R e q u i e m     Op. 45

Charpentier       T e   D e u m     H146

 

Haydn              D i e   S c h ö p f u n g

                       D i e   v i e r   J a h r e s z e i t e n

Händel             N e u n   d e u t s c h e   A r i e n     HWV 202-210

                       V e n u s   u n d   A d o n i s   HWV 85

                       M e s s i a s   HWV 56

             

Hensel              F a u s t k a n t a t e

                       F e s t k a n t a t e   d e r   H e i l i g e n   C ä c i l i e

 

Mendelssohn     H ö r   m e i n   B i t t e n

                       W i e   d e r   H i r s c h   s c h r e i t

                       L o b g e s a n g

                       V o m   H i m m e l   h o c h

                       C h r i s t u s
 

Mozart             R e q u i e m     KV 626

                       K r ö n u n g s m e s s e     KV 317

                       E x u l t a t e   J u b i l a t e     KV 158a

                       V a d o   m a   d o v e     KV  583

                       M i s s a   b r e v i s    KV 275      


Rossini              P e t i t e   M e s s e   S o l e n n e l l e

 

Rutter                M a g n i f i c a t

Saint - Saéns      O r a t o r i o   d e  n o é l     Op. 12

Schubert            M e s s e   i n   G - D u r     D 167

Telemann           D o n n e r o d e    TWV 8:6

 

​